Om Scandia

Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som främst behandlar centrala teman inom nordisk och övrig europisk historia samt inom historisk teori/metod och historiografi.

Scandias egen historia börjar 1928. Tidskriften startades då som ett organ för den så kallade källkritiska skolan på initiativ av Lauritz och Curt Weibull i Lund och av Erik Arup i Köpenhamn. Allt sedan dess har ambitionen varit att publicera banbrytande artiklar med relevans for forskare, studenter, lärare och andra historiskt intresserade.

Scandia utkommer två gånger om året. Varje nummer innehåller djupgående artiklar, temarecensioner och recensioner. Artiklarna ska företrädesvis behandla eller beröra nordisk historia och kan ha ett teoretiskt, metodologiskt eller empiriskt fokus. Dessutom publiceras recensioner som behandlar historievetenskaplig litteratur om nordisk, europisk och utomeuropisk historia och historiografi. Historiekultur, vetenskapshistoria, genus och andra teoribildningar är likaledes högprioriterade områden. Återkommande presenteras även temanummer. Publiceringsspråken är svenska, engelska, danska och norska. Redaktionen är knuten till historiska institutionen i vid Lunds universitet, men textförfattarna har en vid geografisk spridning.

For att säkerställa en hög vetenskaplig nivå tillämpar Scandia ett Peer Review-system. Det betyder att varje artikel som gått igenom redaktörens första gallring läses och bedöms av en styrelse/redaktionsmedlem och i anonymiserad form av externa granskare. Tidskriften ges ut av Stiftelsen Scandia med stöd från Vetenskapsrådet och Carl X Gustafs fond. Redaktionen (styrelsen) består av 10 ledamöter. Det dagliga arbetet sköts av huvudredaktören, redaktionssekreteraren, webbredaktören och kassören. Därutöver finns ett redaktionsråd.

Scandias mål är att göra den historiska forskningen tillgänglig för så många som möjligt. Med ett nummers fördröjning publicerar vi därför våra texter med så kallad open access på nätet. På vår hemsida finner du även mängder av information, material, länkar och texter som inte trycks i pappersversionen. Tanken är att öppna för en kontinuerlig historisk debatt och att finnas på plats där historia gestaltas, konsumeras och debatteras ute i samhället.

Vill du skriva i Scandia? Mer information finns under fliken "Skriv i Scandia" och i dokumentet "Riktlinjer för att skriva i Scandia".